Phạm Văn Tài

Backend Developer

Hưng Lê

AI Engineer

Lợi Nguyễn

AI Engineer

Thiện Nguyễn

DevOps Engineer

Nguyễn Quang Mỹ Hương

Software Tester

Trần Thế Khải

DevOps Engineer

Trần Văn Công

Frontend Developer

Nguyễn Lương Bằng

Fullstack Developer

Đỗ Võ Ngọc Hiền

Project Manager

Nguyễn Ngọc Thạch

Fullstack Developer