Việc phát triển các ứng dụng web và đám mây là hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi. Chúng tôi rất có kinh nghiệm trong:

  • Phát triển các dịch vụ vi mô với các giao diện REST
  • Phát triển Web Front-end thông qua Javascript, Angular, React…
  • Triển khai các dịch vụ thông qua Docker và Kubernetes
  • Tích hợp ứng dụng di động và phương thức nhắn tin không đồng bộ
  • Xử lý dữ liệu lớn
  • Triển khai và vận hành các ứng dụng tại chỗ và trên đám mây (bao gồm cả phần mềm phục vụ nhiều người dùng).